Regulamin

 

(obowiązujący od 25.05.2018)

 

Sklep internetowy funkcjonujący pod adresem http://www.atut.ig.pl jest prowadzony przez:

Oficyna Wydawnicza ATUT

Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
ul. Kościuszki 142, 50-439 Wrocław

NIP: 6911002900, REGON: 390228933

 

SPIS TREŚCI


§ 1. Definicje

§ 2. Warunki ogólne

§ 3. Składanie i realizacja zamówień

§ 4. Ceny towarów

§ 5. Modyfikacja składanych zamówień

§ 6. Koszty wysyłki i sposoby płatności

§ 7. Reklamacje usług

§ 8. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

§ 9. Polityka Prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

§ 10. Postanowienia końcowe

 

 

§ 1.Definicje

 

Cena towaru - jest to cena produktu powiększona o ewentualne koszty transportu.

Dane osobowe - wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dowód zakupu – faktura VAT lub paragon.

Klient – każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie.

Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej http://www.atut.ig.pl.

Regulamin – niniejszy dokument.

Serwis - platforma udostępniania Sklepu, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: http://www.atut.ig.pl.

Sklep/Sklep Internetowy – prowadzony przez Oficynę Wydawniczą ATUT sklep internetowy działający pod adresem http://www.atut.ig.pl, przy użyciu którego Oficyna Wydawnicza ATUT sprzedaje Towary za pośrednictwem Internetu.

Sprzedawca - Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Kościuszki 142 (50-439 Wrocław), NIP: 6911002900, REGON: 390228933, numer telefonu: 71 342 20 56, adres poczty elektronicznej: wydawnictwo@atutoficyna.pl.

Towar - produkt sprzedawany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta.

Umowa Sprzedaży/Umowa - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny Towaru powiększonej o ew. koszty wysyłki.

Wydawnictwo – Oficyna Wydawnicza ATUT z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 142 (50-439 Wrocław).

Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający poszczególne Towary oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

 

§ 2. Warunki ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego atut.ig.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji oraz informacje dotyczące przechowywania i przetwarzania danych osobowych Klienta.

 

2. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 

3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie.

 

§ 3.  Składanie i realizacja zamówień

 

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia za pomocą strony internetowej www.atut.ig.pl.

 

2. Klient wybiera dany towar za pomocą kliknięcia w ikonę „Do koszyka”, a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności.

 

3. W trakcie składania zamówienia przez stronę www, Klient przechodzi przez wskazane etapy:

a. wybiera zamawiane towary i ich ilość;

b. uzupełnia dane osobowe przez co wskazuje adres dostawy zamówienia;

c. wybiera formę dostawy oraz płatności;

d. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Koszyku AKCEPTUJĘ WARUNKI REGULAMINU, znajdującego się na końcu formularza zamówienia;

e. potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „wyślij zamówienie”.

 

4. Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zatytułowanej „Dziękujemy za zamówienie” zawierającej wygenerowany automatycznie numer zamówienia co stanowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem składane przez Sprzedawcę). W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia i rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się według następujących zasad:

a. po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez system Sklepu;

b. realizacja Zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a Zamówienia płatnego przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 10 dni od złożenia Zamówienia.

 

6. Do każdego zrealizowanego Zamówienia wystawiany jest Dowód Zakupu przekazany Klientowi razem z zamówionym Towarem pod wskazany przez Klienta adres dostawy. Na życzenie Klienta możliwe jest dostarczenie faktury VAT drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail.

 

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Towarów wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.

 

§ 4. Ceny towarów

 

1. Ceny Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym towarze.

 

2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny:

 • wyrażone są w złotych polskich;

 • zawierają podatek VAT;

 • nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest Cena Towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 

4. Klient oprócz ceny za Towar zobowiązany jest do uiszczenia kosztów dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta.

 

§ 5. Modyfikacja składanych zamówień

 

1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym Zamówieniu do momentu przygotowania Zamówienia do wysyłki. Po przygotowaniu Zamówienia do wysyłki, Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w §8 Regulaminu.

 

2. Modyfikacji Zamówienia można dokonać przez kontakt z Wydawnictwem, za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez e-mail: wydawnictwo@atutoficyna.pl.

 

3. Wprowadzone przez Klienta zmiany w złożonym Zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych Towarów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego Zamówienia.

 

4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego Zamówienia, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej Cenie Towarów, których rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacona przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność.

 

§ 6. Koszty wysyłki i sposoby płatności

 

1. Zapłaty za zakupione w Sklepie Towary Klient może dokonać:

 • osobiście, płacąc gotówką przedstawicielowi Poczty Polskiej lub kurierowi w przypadku, gdy wybraną formą płatności jest „pobranie” lub pracownikowi Wydawnictwa w przypadku, gdy wybraną formą dostawy jest „odbiór osobisty”. Te opcje płatności nie są możliwe w przypadku przesyłki zagranicznej;

 • płatnością on-line, płacąc przelewem bankowym na konto Wydawnictwa nr 90 1910 1048 2401 6446 3162 0001. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności, przy czym oczekiwanie na wpłatę Klienta wynosi 10 dni od dnia złożenia Zamówienia, po tym czasie nieopłacone Zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

 

2. Zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od Umowy) następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności przy odbiorze Zamówienia (płatność za pobraniem lub odbiór osobisty), Sprzedawca drogą mailową poprosi Klienta o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności.

 

3. Ewentualna darmowa dostawa dotyczy zamówień, których adres dostawy jest na terenie Polski.

 

4. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Towary przewoźnikowi i wynosi 1-3 dni robocze w zależności od dostępności Towaru.

 

Czas dostawy w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy wynosi:

a. w Polsce:

za pośrednictwem Poczty Polskiej : 3-5 dni roboczych + czas realizacji Zamówienia;

za pośrednictwem kuriera: 1-2 dni robocze + czas realizacji Zamówienia;

odbiór osobisty w Wydawnictwie: 1dzień roboczy od otrzymania przez Klienta wiadomości mailowej potwierdzającej dostępność towaru:

b. w krajach Unii Europejskiej:

za pośrednictwem Poczty Polskiej: 10 dni roboczych + czas realizacji Zamówienia;

c. w krajach poza Unią Europejską:

za pośrednictwem Poczty Polskiej: 7-20 dni roboczych + czas realizacji Zamówienia.

 

§ 7. Reklamacje usług

 

1. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary niewadliwe. W przypadku, gdy dostarczony towar okaże się wadliwy (niezgodny z Umową), Klient ma prawo złożyć reklamację wraz ze wskazaniem żądania:

a. obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

b. wymiany rzeczy na wolną od wad.

 

2. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

3. Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt z Wydawnictwem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wydawnictwo@atutoficyna.pl. Następnie Klient powinien dostarczyć (za pośrednictwem przewoźnika lub osobiście) reklamowany Towar wraz z Dowodem Zakupu tego produktu na następujący adres: Oficyna Wydawnicza ATUT, ul. Kościuszki 142, 50-439 Wrocław.

 

4. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany Towar, Sklep zwróci mu koszt nadania takiej przesyłki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

 

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

6. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

 

7. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sprzedawcę innego Towaru w zamian za towar reklamowany w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta w drodze e-mailowej przyjęcia takiej propozycji.

 

§ 8. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od Umowy Sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 dni kalendarzowych, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

 • od daty otrzymania Towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

 • od daty otrzymania przez Klienta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

 

2. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy:

 • za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wydawnictwo@atutoficyna.pl

 • drogą pisemną na adres: Oficyna Wydawnicza ATUT, ul. Kościuszki 142, 50-439 Wrocław.

  Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

 

3. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

5. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.

 

6. Zwracane Towary wraz z dołączonym Dowodem Zakupu należy odesłać na adres:

Oficyna Wydawnicza ATUT

ul. Kościuszki 142

50-439 Wrocław
z dopiskiem "Zwrot".

 

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

8. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Klienta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 9. Polityka Prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego, z czym wiąże się konieczność podania Danych Osobowych, jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne w celu przyjęcia i obsługi Zamówienia. Niepodanie koniecznych Danych Osobowych wyklucza możliwość zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Klient, którego dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług lub zawrzeć Umowę zgodnie z Regulaminem Sklepu.

 

2. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Kościuszki 142 (50-439 Wrocław), NIP: 6911002900, REGON: 390228933.

 

3. Dane Osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony Danych Osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO).

 

4. Celem przetwarzania Danych Osobowych jest wykonywanie przedmiotów umów sprzedaży zawieranych przez Administratora z Klientem. Dane Osobowe są potrzebne w momencie:

 • wysyłania maili, sms lub połączeń telefonicznych z informacjami o Zamówieniach

 • obsługi zamówienia, tj przyjęcia zamówienia, przekazania go do realizacji, obsługi i rozwiązania potencjalnych problemów, które mogą się przy nim pojawić, pakowania oraz jego wysyłki

 • rozwiązywania reklamacji, zwrotów i obsługi po-sprzedażowej

 • obsługi zgłoszeń lub pytań Klientów

 • obsługi księgowej i podatkowej lub prawnej

 • prowadzenia działań marketingowych

 • zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych w Sklepie

 • organizowania konkursów lub akcji promocyjnych

 • przeprowadzania bieżących prac administracyjnych oraz archiwizacyjnych systemów informatycznych Sklepu.

 

5. Dane Osobowe przetwarzane są również w celach technicznych co w szczególności oznacza, że dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

6. Odbiorcą Danych Osobowych jest Administrator oraz inni odbiorcy, uprawnieni do ich uzyskana, a których udział wynika z natury sprzedaży w Sklepie Internetowym i obowiązków ciążących z mocy samego prawa na Administratorze, tj. w szczególności: usługodawcy usług przewozowych, spedycyjnych, pośrednictwa finansowego, księgowych, informatycznych, programistycznych, hostingowych; pracownicy lub usługodawcy Administratora; banki go obsługujące; organy podatkowe, sądy i prokuratury, inne organy administracji publicznej; inni uczestnicy obrotu cywilnego w relacje z którymi wchodzi Administrator a podanie danych osobowych Klienta jest niezbędne, tj. np. załatwiający reklamacje Klienta.

 

7. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

8. Administrator przetwarza Dane Osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 

9. Dane Osobowe są przetwarzane do czasu wywiązania się Administratora z Umowy Sprzedaży, tj. dostarczenia Towarów do Klienta, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z nawiązanego stosunku umownego. Po tym czasie dane są przechowywane w formie zarchiwizowanej przez okres 5 lat.

 

10. Zgodnie z RODO, Klientowi przysługuje prawo do:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d. przenoszenia danych,

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

11. Administrator zapewnia bezpieczeństwo Danych Osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

a. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

b. adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe w stosunku do celów ich przetwarzania,

c. dokładne i aktualne,

d. nie przechowywane dłużej niż to niezbędne,

e. bezpiecznie przechowywane,

f. nie transferowane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego bez odpowiedniej ochrony.

 

12. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

 

13. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego atut.ig.pl.

 

14. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail wydawnictwo@atutoficyna.pl lub korespondencyjnie na adres: Oficyna Wydawnicza ATUT, ul. Kościuszki 142, 50-439 Wrocław.

 

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu, RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 

1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta.Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.